نام: حمید
نام خانوادگی: صالحیان
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه:
ایمیل: hsalehian@yahoo.com , hamisalehian@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زراعت دانشگاه فردوسی مشهد محلول پاشی گیاهان
2 کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه تبریز اثرات قدرت بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم
3 دکتری تخصصی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بررسی مد افت عملکرد و تعیین آستانه اقتصادی خسارت علف های هرز در کشت گندم