نام: توحید
نام خانوادگی: صالحی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/tsalehi.html
وب سایت:
ایمیل: salehi.tohid@gmail.com , salehi.tohid@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142145168 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی - ژنتیک اصلاح نباتات علوم و تحقیقات تهران بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی گندم (RWA) در ارقام و لاین های گندم نان و دوروم ایران
2 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات دانشگاه تهران بررسی تنوع ژنتیکی گندم های وحشی ایران (Triticum boeoticum) با استفاده از الکتروفورز پروتیین های ذخیره ای بذر
3 کارشناسی مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات سیستان و بوچستان ---