نام: عابد
نام خانوادگی: واحدی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/av.html
وب سایت:
ایمیل: abedvahedy@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی منابع طبیعی مازندران
2 کارشناسی ارشد منابع طبیعی تربیت مدرس
3 دکتری تخصصی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تخقیقات