نام: مزدک
نام خانوادگی: دربیکی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی منابع طبیعی
گروه آموزشی: محیط زیست
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/dorbeiki.html
وب سایت: www.cer.blogfa.com
ایمیل: mdorbeiki@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران تدوین شاخص های مدیریت گردشگری پایدار در پارک های ملی ایران با تاکید بر نگرش بومی؛ مطالعه موردی پارک ملی گلستان
2 کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران تدوین مدیریت زیست محیطی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جهان نما
3 کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان پیامدهای تغییر اقلیم بر کشاورزی جهان