نام: حسن
نام خانوادگی: نیکخواه کوچکسرایی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hsnnikkhah.html
وب سایت:
ایمیل: hsnnikkhah@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کاردانی امور زراعی گرگان -----------
2 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان ---------------------
3 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تهران بررسی قابلیت ترکیب پذیری، صفات سیتوپلاسمی و هتروزیس به روش دیالل در ذرت
4 دکتری تخصصی زراعت Armenian National Agrarian University INFLUENCE OF SOME AGRO TECHNICAL MEASURES ON THE EFFICIENCY OF DURUM WHEAT (Triticum durum Desf.) VARIETIES (UNDER THE CONDITIONS OF MAZANDARAN PROVINCE OF I.R.IRAN)