نام: الیاس
نام خانوادگی: رحیمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: نیمه وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/rahimipetroudi.html
وب سایت:
ایمیل: e_petrudi@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله