نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: مبصر
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری:
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hr.m.html
وب سایت:
ایمیل: drmobaser@yahoo.com , Drmobasser.neg@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی شهید باهنر کرمان
2 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان اثرات تراکم و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم لوبیا چشم بلبلی در منطقه اصفهان
3 دکتری تخصصی زراعت آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اثرات مقادیر و تقسیط نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیکی برنج رقم طارم هاشمی