نام: یوسف
نام خانوادگی: جعفری آهنگری
مرتبه علمی: استاد
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی - علوم دامی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: yjahangari@yahoo.co.uk
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله