دانشکده علوم پایه گروه آموزشی فیزیک
نام:فیزیک
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد فیزیک- اتمی و مولکولی / 30217 فیزیک علوم پایه
کارشناسی ارشد فیزیک- حالت جامدات / 30218 فیزیک علوم پایه
کارشناسی ارشد نانوفیزیک / 30235 فیزیک علوم پایه