دانشکده علوم پایه گروه آموزشی شیمی
نام:شیمی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي شیمی- شیمی فیزیک / 30321 شیمی علوم پایه
دكتری تخصصي شیمی – شیمی آلی / 30322 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی - شیمی فیزیک /  30313 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی -شیمی معدنی / 30312 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی – شیمی آلی / 30314 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد شیمی – شیمی کاربردی / 30310 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو - نانو شیمی / 30330 شیمی علوم پایه
کارشناسی ارشد فیتو شیمی / 30317 شیمی علوم پایه
کارشناسی شیمی - شیمی داروئی / 30329 شیمی علوم پایه
کارشناسی شیمی کاربردی / 30303 شیمی علوم پایه
کارشناسی شیمی محض / 30302 شیمی علوم پایه