دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زمین شناسی
نام:زمین شناسی
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
کارشناسی ارشد زمین ساخت- تکتونیک / 30442 زمین شناسی علوم پایه
کارشناسی زمین شناسی / 30401 زمین شناسی علوم پایه