دانشکده علوم پایه گروه آموزشی رياضي و آمار
نام:رياضي و آمار
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي آمار / 30801 ریاضیات و آمار علوم پایه
دكتری تخصصي ریاضی - آنالیز / 30113 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد آمار  ریاضی / 30803 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات / 30106 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی محض - جبر / 30112 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی محض - هندسه- توپولوژی / 30114 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ارشد ریاضی محض -آنالیز / 30113 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ریاضیات  محض / 30302 ریاضیات و آمار علوم پایه
کارشناسی ریاضیات و کاربردها / 30123 ریاضیات و آمار علوم پایه
کاردانی ناپیوسته آمار / 30801 ریاضیات و آمار علوم پایه