دانشکده علوم پایه گروه آموزشی زيست شناسي
نام:زيست شناسي
توضیحات:

مقطع تحصیلی رشته - گرایش- کد آزمونی زیرمجموعه امتحانی گروه آموزشی
دكتری تخصصي زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی / 30545 زیست شناسی علوم پایه
دكتری تخصصي علوم جانوری- علوم جانوری تکوین / 30544 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زيست شناسی– ژنتيك / 30553 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم گیاهی- فیزیولوژی گیاهی / 30581 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی- میکروبیولوژی / 30548 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی / 30563 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی ارشد زیست شناسی –علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی / 30567 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- بیوشیمی30522 / زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- علوم سلولی و ملکولی / 30541 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- عمومی / 30501 زیست شناسی علوم پایه
کارشناسی زیست شناسی- میکروبیولوژی / 30540 زیست شناسی علوم پایه