نام: اصغر
نام خانوادگی: یوسفی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/asghar.yousefi.html
وب سایت:
ایمیل: naser.yosefi53@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155025 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه مازندران(بابلسر)
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر(تهران) شرایط منظم بودن و سادگی حلقه های عامل اول
3 دکتری تخصصی ریاضی محض دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بررسی اندیس توپولوژیکی فراموش شده و ارتباط این اندیس با بعضی از اندیس های توپولوژیکی دیگر و محاسبه ی این اندیس برای تعدادی از نانوساختارها.