نام: شعبان
نام خانوادگی: صدقی قادیکلایی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/sedghi_gh@qaemiau.ac.ir.html
ایمیل: sedghi_gh@yahoo.com , sedghi_gh@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی رشته ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران زیرمجموعه های جداپذیر شبه پایاو کراندار
2 کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد گروهای تجزیه شدنی
3 کارشناسی ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد