نام: فاطمه
نام خانوادگی: پیروی قادیکلایی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زيست شناسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/fpeyravii.html
وب سایت:
ایمیل: fpeyravii@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زیست شناسی واحد علوم وتحقیقات تهران بررسی اثر پروبیوتیکها بر رشد و بیان انتروتوکسین های باکتری استافیلوکوکوس آرئوس
2 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهرانشمال بررسی انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی درمیان باکتریهای اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های بالینی
3 کارشناسی زیست شناسی دانشگاه تبریز