نام: سید اسحق
نام خانوادگی: هاشمی کروئی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/sehashemi.html
ایمیل: eshagh_hashemi@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد شرق گیلان
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان عملگرهای ماتریسی با درایه های بیکران