نام: سید اسحق
نام خانوادگی: هاشمی کروئی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: eshagh_hashemi@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی کاربرد در کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد شرق گیلان
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض ازاد کرمان عملگرهای ماتریسی با درایه های بیکران