نام: علی
نام خانوادگی: شعبانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ash.html
ایمیل: ali_shabani46@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155062 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد امار دانشگاه شیراز براوردپارامتراتورگرسیوبااغتشاش غیره منفی
2 کارشناسی امار دانشگاه شیراز
3 دکتری تخصصی آمار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران نمودارکنترل با رویکردفازی