نام: رضا
نام خانوادگی: شاه وردی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/r.shahverdi@Qaemiau.ac.ir.html
وب سایت:
ایمیل: shahverdi_592003@yahoo.com , shahverdi_592003@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی کاربردی مازندران بابلسر
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی علوم و تحقیقات تهران بازده به مقیاس در مدلهای مختلف تحلیل پوششی داده ها
3 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی علوم و تحقیقات تهران کارایی هزینه و درآمد نا دقیق در تحلیل پوششی داده ها