نام: معصومه
نام خانوادگی: حسین زاده
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: ma_hosseinzadeh@yahoo.com
تلفن محل کار: 42155026 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی شیمی یوام PH HY YT TO OC CH HE EM MI IC CA AL L A AN ND D B BI IO OL LO OG GI IC CA AL L S ST TU UD DI IE ES S O ON N L LI IN ND DE ER RA A O OX XY YP PH HY YL LL LA A A AN ND D L LI IT TS SE EA A C CO OS ST TA AL LI IS S ( (N NE EE ES S) ) K KO OS ST TE