نام: لیلا
نام خانوادگی: سهرابی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: فیزیک
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/lsohrabi.html
وب سایت:
ایمیل: sohrabi1001@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی فیزیک علوم تحقیقات تهران تعیین خواص الکترونی ،مغناطیسی واپتیکی گرافن مانندInAsواثر ناخالصی مغناطیسی آهن وکبالت بر روی آن
2 کارشناسی ارشد فیزیک
3 کارشناسی فیزیک شهید بهشتی تهران