نام: مائده
نام خانوادگی: موتمنی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ma.motameni.html
وب سایت:
ایمیل: ma.motameni@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی محض دانشگاه مازندران
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض- جبر(فازی) دانشگاه مازندران زیر مدولهای اولیه فازی و طیف آنها
3 دکتری تخصصی ریاضی محض- ابرساختارهای جبری (فازی) دانشگاه مازندران نوع جدیدی از ابرساختارهای جبری (فازی)