نام: اسماعیل
نام خانوادگی: بابانژاد اریمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ebabanezhad.html
وب سایت:
ایمیل: esmaeil.babanezhad@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی شیمی صنعتی شریف
2 دکتری تخصصی شیمی مازندران
3 کارشناسی ارشد شیمی صنعتی شریف