نام: اسماعیل
نام خانوادگی: بابانژاد اریمی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ebabanezhad.html
ایمیل: esmaeil.babanezhad@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
2 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه مازندران
3 کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه صنعتی شریف