نام: مهرداد
نام خانوادگی: ایرانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی - علوم دامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mirani.html
وب سایت:
ایمیل: m.irani1968@gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی دامپروري دانشگاه تهران
2 کارشناسی ارشد مهندسي دامپروري دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج بررسي اثر انواع چربي و كاهش تغذيه‌اي استرس گرمايي و محاسبه مدل‌هاي پيش‌بيني صفات اقتصادي در پرورش جوجه‌هاي گوشتي
3 دکتری تخصصی مهندسي كشاورزي – دامپروري (گرايش تغذيه دام و طيور) دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات بررسي اثر عوامل موثر بر اندازه‌گيري انرژي متابوليسمي مواد خوراكي طيور و محاسبه مدل‌هاي پيش‌بيني آن