نام: جواد
نام خانوادگی: امیری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/javad.amiri.html
وب سایت: http://www.qaemshahriau.ac.ir
ایمیل: javadamiri@rocketmail.com , javad.amiri@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار: 011-42155058 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی آمار علوم و تحقیقات تهران برآورد توابع غیرخطی در مدلهای اتورگرسیو تابعی بر پایه برآورد نیمه پارامتری نیمه بازگشتی
2 کارشناسی ارشد آمار امیر کبیر تهران آزمونهای شرطی دقیق مونت کارلو برای مدلهای لگ خطی و لجستیک
3 کارشناسی آمار شهید بهشتی تهران برازش مدل رگرسیون چند متغیره برای تولید گندم در کشور