نام: عابد
نام خانوادگی: واحدی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/av.html
ایمیل: abedvahedy@gmail.com
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی منابع طبیعی دانشگاه مازندران
2 کارشناسی ارشد منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس تهران
3 دکتری تخصصی منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تخقیقات