نام: بهنام
نام خانوادگی: اکبری قشلاق
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: فیزیک
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: Behnam78000@yahoo.com , behnam.akbari.gheshlagh@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی فیزیک فردوسی مشهد
2 کارشناسی ارشد فیزیک بیرجند بررسی سیستماتیک حالتهای با اسپین زیاد در ایزوتوپهای پرنوترونCe
3 دانشجوی دکتری تخصصی فیزیک مازندران