نام: رمضان
نام خانوادگی: خانبابایی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زيست شناسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/rkhanbabaee.html
وب سایت:
ایمیل: khanbabaee@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زیست شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد عاوم و تحقیقات پیوند اتولوگ بافت بیضه منجمد - ذوب شده در موش
2 کارشناسی ارشد زیست شناسی خوارزمی اثر کافور بر اسپرماتوژنز و محورهای هورمونی هیپوفیز - گناد
3 کارشناسی زیست شناسی فردوسی مشهد