نام: علیرضا
نام خانوادگی: دانشمند
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/daneshmand.html
ایمیل: alireza.daneshmand@gmail.com
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ارزیابی اکوفیزیولوژیک تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر صفات زراعی و شاخص های رشد ارقام کلزا
2 کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بررسی اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر صفات زراعی و شاخص های رشد ارقام کلزا
3 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشکاه آزاد