نام: علیرضا
نام خانوادگی: دانشمند
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/daneshmand.html
وب سایت:
ایمیل: alireza.daneshmand@gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زراعت علوم و تحقیقات ارزیابی اکوفیزیولوژیک تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر صفات زراعی و شاخص های رشد ارقام کلزا
2 کارشناسی ارشد زراعت علوم و تحقیقات بررسی اثر تنش خشکی در مرحله رشد زایشی بر صفات زراعی و شاخص های رشد ارقام کلزا
3 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشکاه آزاد