نام: جمال
نام خانوادگی: رضایی روشن
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/jmlroshan.html
وب سایت: http://www.researchgate.net/profile/Jamal_Roshan
ایمیل: jmlroshan@gmail.com , jml.roshan@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی دانشگاه اصفهان
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض ولی عصر رفسنجان فرمول جمعبندی پواسن و مضارب نمونه گیری ( در آنالیز هارمونیک)
3 دکتری تخصصی ریاضی محض-آنالیز تابعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بعضی از قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک مرتب و کاربردهای آن