نام: محمد
نام خانوادگی: رضوانی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/m_rezvani.html
http://orcid.org/0000-0002-0249-9920 : ORCID
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mBBbTSkAAAAJ : Scholar
ایمیل: m_rezvani52@yahoo.com , m_rezvani52@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155089 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
2 کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بررسی اثر کود نیتروژن روی روند رشد و عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای
3 دکتری تخصصی اگرواکولوژی دانشگاه آزاد اسلامی- علوم و تحقیقات تهران استفاده از گیاهان میکوریزایی جهت پاکسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین