نام: حمید
نام خانوادگی: ساکنین چلاو
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hchelav.html
ایمیل: hchelave@yahoo.com , hchelav@gmail.com
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی داتشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران تنوع زيستي كنه‌هاي خانواده Ascidae و بيولوژي گونه مهم در منطقه آمل
2 کارشناسی ارشد حشره شناسی داتشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران بررسی فون گیاه قیچ و بیولوژی پروانه برگخوار Agriopis bajaraدر منطقه سمنان
3 کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی بیولوژی کرم سبز خوار برنج