نام: طاهره
نام خانوادگی: حلاجیان
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی:
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/hallajian.san.html
وب سایت: http://qaemshahriau.ac.ir
ایمیل: Hallajian.san@gmail.com
تلفن محل کار: 011-442155025-30 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
2 دکتری تخصصی زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران میکروفاسیس، محیط رسوبی و ژئوشیمی نهشته سنگ های کرتاسه در برش های زفره، تیران و شاه کوه، ناحیه اصفهان
3 کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بررسی رخساره ها ومحیط رسوبی بخش بالایی سازند مبارک در ناحیه آبنیک،رودبار قصران