نام: زینت السادات
نام خانوادگی: حسینی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/zshossaini.html
وب سایت:
ایمیل: zshossaini@yahoo.com , zshossaini@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155025-30 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی دانشگاه الزهرا (س) ------
2 کارشناسی ارشد شیمی تربیت مدرس Synthesis of new Organic Compounds by Deficient Acetylenic Compounds and phosphites in the Presence of OH- acid
3 دکتری تخصصی شیمی تربیت مدرس Synthesis of New Heterocyclic Systems using Multicomponent Reactions of Ethyl bromopyruvate