نام: رحیمه
نام خانوادگی: حاجی نصیری
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/rhmhajinasiri.html
وب سایت:
ایمیل: rhmhajinasiri@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی دانشگاه شهیدبهشتی
2 کارشناسی ارشد شیمی تربیت مدرس معرف دوتایی تری متیل فسفیت/تری متیل سیلیل کلرید. راهی موثر برای سنتز α- هیدرازینو فسفونات
3 دکتری تخصصی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سنتز سیستم های جدید آلی با استفاده از مایعات یونی به عنوان حلال و واکنشگر