نام: فرخنده
نام خانوادگی: نعمتی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: زيست شناسي
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/fnemati.html
وب سایت:
ایمیل: farkhondehnemati@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بررسی مقایسه ای اثر داروهای ضد فشار خون بر ترشح اینترلوکین 1- بتا از سلولهای چند هسته ای خون محیطی افراد با پرفشاری خون اولیه و افراد سالم
2 کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال اثر سیلدنافیل (ویاگرا) بر حافظه موشهای پیر و جوان با استفاده از روش اجتنابی غیر فعال
3 کارشناسی زیست شناسی عمومی ساری
4 کاردانی علوم تجربی مرکز تربیت معلم رجایی و باهنر