نام: محسن
نام خانوادگی: حاجی پور
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی - علوم دامی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: mhajipour5050@gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی علوم دامی علوم و تحقیقات تهران تعیین اثر پرتوتابی الکترون بر فعالیت و وضعیت اتصال باکتری های سلولیتیک بر روی الیاف کاه گندم و جو و باگاس نیشکر به روش مولکولی ، بیولوژیکی و ایزوتوپی
2 کارشناسی ارشد علوم دامی کرج بررسی اثر کمبود عنصر روی در تغذیه تلیسه های هولشتاین
3 کارشناسی علوم دامی دانشگاه ازاد قائم شهر بررسی اثر بیماری برسلوز در گاوهای شیری مازندران