نام: مصطفی
نام خانوادگی: گودرزی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/mgoudarzi.html
ایمیل: goodarzi1979@yahoo.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسي کشاورزی دانشگاه شیراز -
2 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس تجزیه و تحلیل تقاضای کالاهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی ایران: با تاکید بر محصولات کشاورزی
3 دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران مطالعه عوامل موثر بر روند تغییرات شاخص های حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی برای محصولات منتخب زراعی ایران