نام: سیروس
نام خانوادگی: قبادی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: ریاضیات و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/ghobadimath46.html
ایمیل: ghobadimath46@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد عدم نیاز به پایان نامه
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد روش فوق تخفيف تسريع يافته براي حل دستگاههاي معادلات خطي
3 دکتری تخصصی ریاضی دانشگاه میسور مقالاتي در نظريه گراف