نام: مجید
نام خانوادگی: قاسمپوری علمداری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه:
ایمیل: ghasempour3m@yahoo.com , majidqasempour@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی زراعت دانشگاه پونا هند بررسی اثر عناصر ماکرو و میکرو المنت بر رشد و عملکرد گیاه برنج