نام: یاسر
نام خانوادگی: فیض آبادی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: اقتصاد کشاورزی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/yf.html
ایمیل: yaserfeiz@yahoo.com
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی تهران
2 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مطالعه نقش ريسك و استراتژيهاي كاهش ريسك در صنعت مرغداري(مطالعه موردي در شهرستان سبزوار)
3 دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات طراحی نظام بهینه تعرفه در بخش کشاورزی ایران