نام: فتحعلی
نام خانوادگی: غلامی اوریمی
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/gholamiorimi.html
وب سایت:
ایمیل: f.a.gholamiorimi@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی اصفهان ندارد
2 کارشناسی ارشد شیمی آزاد اسلامی تهران شمال تجزیه مولیبدنیت و ارزیابی ترکیبات حاصل از آن