نام: صدیقه
نام خانوادگی: علائی بخش
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/s_alaeibakhsh.html
وب سایت:
ایمیل: s_alaeibakhsh@yahoo.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی کشاورزی-خاکشناسی علوم و تحقیقات تهران تعیین و کاربرد مدل مقدماتی جبری برای تشکیل خاک و پیدایش چشم انداز منطقه قزوین
2 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-خاکشناسی علوم و تحقیقات تهران ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت آبی محصولات پنبه، سویا و گندم در منطقه گرگان
3 کارشناسی مهندسی کشاورزی - خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان کاربرد آلاینده ها در آلودگی خاک