نام: بهرام
نام خانوادگی: عاقلی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/agheli.html
وب سایت: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56035567800
ایمیل: agheli.b@gmail.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد Applied Mathematics Shahid Bahonar University of Kerman Fuzzy shortest path
2 کارشناسی َApplied Mathematics Mazandaran University
3 دکتری تخصصی Applied Mathematics Mazandaran University Transformation of Fractional Differential Equations with Jumarie, Caputo and Conformable Derivatives to Ordinary Differential Equations with Turning Point