نام: محمدرضا
نام خانوادگی: طوسی جمالی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: شیمی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: mrtoosi@gmail.com
تلفن محل کار: 01142155050 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی شیمی فیزیک شهیدبهشتی تبدیل کاتالیستی متان به بنزن در واکنش دی هیدروآروماتیزاسیون با استفاده از کاتالیستهای کربید تنگستن و مولیبدن برپایه زئولیت ZSM5
2 کارشناسی ارشد شیمی فیزیک شهیدبهشتی محاسبه ضرایب انتقالی مخلوط سیالات فوق بحرانی دواتمی به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی
3 کارشناسی شیمی شهیدبهشتی