نام: کاوه
نام خانوادگی: جعفری خورشیدی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
گروه آموزشی: علوم دامی
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/منوی-کاربری-اعضای-هیات-علمی/siteteachprofile.html
ایمیل: kaveh.khorshidi@gmail.com
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
2 کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه تهران بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره غذایی بر خصوصیات لاشه و پشم بره های پرواری کردی غرب کشور
3 دکتری تخصصی علم دامی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات اثر حذف تک یاخته ها از شکمبه بر خصوصیات شکمبه و خون گوسفند و بز