نام: محمد علی
نام خانوادگی: جعفری
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی - علوم دامی
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: drjafari1349@gmail.com
تلفن محل کار:
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی علوم دامی علوم و تحقیقات تهران مطالعه كنيتيك تجزيه پذيري پروتئين حقيقي فرآورده هاي فرعي برنج فرآيند شده با روش بيولوژيكي) كشت چهار گونه قارچ (Pleurotusبه روش الكتروفورز ژل پلي آكريلاميد (SDS-PAGE).
2 کارشناسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد
3 کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه تهران اثرات تعادل کاتیون و آنیون جیره بر توان پرواری و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی گوساله های نر هلشتاین