نام: زهرا
نام خانوادگی: اردکانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: مهندسی کشاورزی
گروه آموزشی: مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
آدرس صفحه:
ایمیل: zahra.ardakani@gmail.com , zahra.ardakani@gmail.com
تلفن محل کار: 011-42155062 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی شهید باهنر کرمان بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر اندازه مزارع در استان کرمان
2 کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی علوم و تحقیقات تهران مطالعه تاثیر سیاست قیمت تضمینی بر تولید دانه های روغنی ایران
3 دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی علوم و تحقیقات تهران مطالعه تاثیر موانع غیرتعرفه ای بر صادرات محصولات منتخب کشاورزی ایران