نام: محمد
نام خانوادگی: ادبی تبار فیروزجاه
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: رياضی و آمار
آدرس صفحه:
وب سایت:
ایمیل: mohamadsadega@yahoo.com , mohamadsadega@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران - حصارک کرج
2 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی تربیت معلم تهران انتقاد های وارد شده بر مدل RAM و پاسخ به انتقاد های وارد شده
3 دکتری تخصصی ریاضی کاربردی آزاد واحد علوم و تقیقات تهران Approximate solution of fuzzy systems using metric on fuzzy numbers