نام: محمود
نام خانوادگی: اخیانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: استاد مدعو
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر
گروه آموزشی: فیزیک
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/akhyani.html
ایمیل: akhyani@live.com
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی فیزیک دریا دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران مطالعه عددی الگوی گردش آب دریای عمان
2 کارشناسی ارشد فیزیک دریا دانشگاه شهید چمران مدلسازی عددی سطح آب رودخانه اروند
3 کارشناسی فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود