نام: محمود
نام خانوادگی: اخیانی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: علوم پایه
گروه آموزشی: فیزیک
آدرس صفحه: http://qaemiau.ac.ir/akhyani.html
وب سایت:
ایمیل: akhyani@live.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی فیزیک دریا علوم و تحقیقات تهران مطالعه عددی الگوی گردش آب دریای عمان
2 کارشناسی ارشد فیزیک دریا شهید چمران مدلسازی عددی سطح آب رودخانه اروند
3 کارشناسی فیزیک صنعتی شاهرود